ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃- ၂၀၀၄ ဘဏ္ဍာရေးခုနှစ် ၊ ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် (၂)ခန်းတွဲ၊(၂)ထပ် (RC)(၈၀’x၃၅’x၁၀’) (ရေ၊ မီး၊ ဆေး) အပါအဝင် အဆောက်အဦအသစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ပြင်ပလုပ်ငန်းရှင်များအား တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၂၃- ၂၀၀၄ ဘဏ္ဍာရေးခုနှစ် ၊ ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့်  ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ဌာနခွဲ၊ မေယုရိပ်သာဝင်းအတွင်းတွင် (၂)ခန်းတွဲ၊ (၂)ထပ် (RC)(၈၀’x၃၅’x၁၀’) (ရေ၊ မီး၊ ဆေး) အပါအဝင်  အဆောက်အဦအသစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းရှင်၊ ကုမ္ပဏီနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများအား တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

close-date-tender