ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ၊ ဒလ ဆိပ်ကမ်းရှိ အများသုံးသန့်စင်ခန်း (၄x၆)ပေ ခြောက်ခန်း အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် (တစ်နှစ် ကာလ)အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား ပြင်ပလုပ်ငန်းရှင်များ အား တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးဌာန၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဌာနခွဲ၊ ဒလဆိပ်ကမ်းရှိ အများသုံးသန့်စင်ခန်း (၄x၆)ပေ ခြောက်ခန်း အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီ လ ၁ ရက်မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်ထိ(တစ်နှစ်ကာလ)အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား ပြင်ပလုပ်ငန်းရှင်များအား တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

close-date-tender