ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး မှ Generating Set (20 KVA) (၂၀) စုံ ကို ဝယ်ယူရန် MTZ Co., Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင် ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး မှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း တွင် အသုံးပြုရန်  လိုအပ်သော Generating Set (20 KVA) (၂၀) စုံ ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ MTZ Co., Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 

tender

close-date-tender