ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး မှ M.S Plate (ASTM A-36) (၁၄၂၉.၅)တန် ဝယ်ယူရန် MANSA Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင် ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ‌ရေယာဉ်သစ်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရေယာဉ်ဟောင်းများ အကြီးစားပြင်ဆင်ရေးတွင်အသုံးပြုရန်  လိုအပ်သော M.S Plate (ASTM A-36) (၁၄၂၉.၅)တန်ကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ MANSA Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 

tender

close-date-tender