ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွက်လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ ခေါ်ယူခြင်း

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်/သာမန်အသုံးစရိတ်(မြန်မာကျပ်ငွေ)တို့ဖြင့် ဝယ်ယူရန် ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ ခေါ်ယူခြင်း။
 

tender

close-date-tender