ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး မှ Achor Windlass (Engine Drive) (2) Set ကို ဝယ်ယူရန် Royal Water World Co.,Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တွန်းရေယာဉ်သစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန်  လိုအပ်သော Achor Windlass (Engine Drive) (2) Set ကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ Royal Water World Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
 

tender

close-date-tender