ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ရန်ကုန်အခြေပြုရေယာဉ်များအတွက် ဒီဇယ်ဆီ ဂါလန်(၁၀၀,၀၀၀) ဝယ်ယူရန် Petro & Trans Co,Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။

close-date-tender