ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ (ဒီဇယ်ဆီ) သာမန် အသုံး စရိတ်(မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင် ဈေးနှုန်းလွှာ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ သာမန်အသုံးစရိတ်ခွင့်ပြုငွေမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော စက်မောင်းဆီ (ဒီဇယ်ဆီ) သာမန်အသုံးစရိတ်(မြန်မာကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် အပြိုင်ဈေးနှုန်းလွှာ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

close-date-tender